top of page

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden") wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: de eenmanszaak Amber Buisman Interior Design gevestigd te 6225CH, Maastricht, In de O 25.


Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Diensten van Opdrachtnemer afneemt of met wie 
Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan;
Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, 
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en 
ter uitvoering van die overeenkomst;
Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen.


Artikel 1 - Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten en 
alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Opdrachtnemer.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Opdrachtnemer
van de hand gewezen.
3. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtnemer en meer dan één Opdrachtgever, zijn alle 
Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die op grond van de 
Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
4. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, 
ongeacht of de Overeenkomst tot stand is gekomen met het oog op een bepaald persoon, uitsluitend aanvaard 
en verricht door Opdrachtnemer en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de eenmanszaak werkzaam 
zijn, niet persoonlijk geboden of aansprakelijk en eindigt de Overeenkomst niet door hun dood, onder curatele 
stelling, surseance of faillissement.


Artikel 2 - Offertes en totstandkoming Overeenkomsten
1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever
staat ervoor in, dat hij daarbij alle voor de offerte essentiële informatie heeft verstrekt.
2. Offertes van Opdrachtnemer dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 15 dagen of 
zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven. Offertes binden Opdrachtnemer pas indien deze schriftelijk 
door Opdrachtgever worden aanvaard binnen de geldigheidsduur van de offerte, tenzij Opdrachtnemer 
onmiddellijk laat weten dat de Overeenkomst niet word aanvaard.
3. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de 
inhoud of strekking van de verleende Overeenkomst voorvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 3 - Uitvoering Diensten
1. In samenspraak met Opdrachtgever wordt de wijze waarop de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd 
bepaald.
2. Opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van Dienst van Opdrachtnemer de noodzakelijke medewerking te
verlenen.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en medewerkers van de eigen organisatie 
van Opdrachtgever waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig bij 
Opdrachtnemer voorhanden zijn. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet 
tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 
Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien Opdrachtgever wenst dat de diensten door Opdrachtnemer binnen een aanzienlijk kortere periode worden 
uitgevoerd dan gebruikelijk is (hierna te noemen: ‘Spoedopdracht’), behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor 
om een meerprijs in rekening te brengen aan Opdrachtgever van ten hoogste 30% van de Overeenkomst. 


Artikel 4 - Kwaliteit
1. Alle diensten die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer zal zich inspannen een zo goed mogelijk 
resultaat te bereiken, maar kan er uitdrukkelijk niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.

 


Artikel 5 - Wijzigingen
1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden en/of in een Overeenkomst die tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand is gekomen, zijn slechts van toepassing indien en voorzover zij 
schriftelijk door Opdrachtnemer zijn vastgelegd en gelden alleen voor die betreffende Overeenkomst tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de 
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de 
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen. De wijziging 
mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de 
Overeenkomst ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van Opdrachtgever
in overleg met Opdrachtnemer plaatsvinden.


Artikel 6 - Honorarium en kosten
1. Wanneer de dienstverlening door Opdrachtnemer op urenbasis of dagbasis wordt verricht, worden de 
daadwerkelijk bestede uren respectievelijk dagen in rekening gebracht. De daarbij door Opdrachtnemer 
gehanteerde urenadministratie wordt, behoudens tegenbewijs, als juist beschouwd.
2. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van de uitvoering van een 
Overeenkomst geldt het bij Opdrachtnemer op dat moment toepasselijke uurtarief, zoals dat van tijd tot tijd door 
Opdrachtnemer wordt vastgesteld. Indien niet anders schriftelijk vastgelegd, bedraagt het uurtarief € 55 (zegge: 
vijfenvijftig euro) per uur exclusief BTW.
3. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de Overeenkomst aangegeven 
of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden 
kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of daarover niets in de Overeenkomst is bepaald, worden ze 
afzonderlijk berekend.
4. Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd zal een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten 
(waaronder loonkosten, sociale lasten e.d.) die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing 
van andere hiervoor genoemde kostensoorten, in redelijkheid aan Opdrachtgever worden doorberekend. Bij 
overeenkomsten voor onbepaalde tijd is Opdrachtnemer gerechtigd haar honoraria en alle overige kosten van tijd 
tot tijd aan te passen. 
5. De kosten die Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst aan derden moet betalen, worden aan Opdrachtgever afzonderlijk in rekening gebracht.
6. Alle vermelde bedragen en prijzen zijn exclusief BTW, tegen het van tijd tot tijd geldende tarief, tenzij anders 
aangegeven.
7. Het recht op honorarium is op geen enkele wijze afhankelijk van het resultaat van de uitvoering van de 
Overeenkomst.
8. Indien er sprake is van een Spoedopdracht, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om een meerprijs in 
rekening te brengen aan Opdrachtgever van ten hoogste 30% van de Overeenkomst. 


Artikel 7 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag 
naar bankrekeningnummer NL86 RABO 0357 1971 27 ten name van Opdrachtnemer te Maastricht, onder 
vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is 1% rente per 
maand in rekening te brengen, verhoogd met € 10,00 administratiekosten per aanmaning.
3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming 
van de verplichting van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met het recht van 
Opdrachtnemer om de daadwerkelijk gemaakte kosten te verlangen.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde 
rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt 
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, inhouding of verrekening.
6. De Opdrachtgever heeft nimmer het recht om enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten.


Artikel 8 - Annulering
1. Voordat Opdrachtnemer met het uitvoeren van de Overeenkomst is aangevangen kan Opdrachtgever de 
gesloten Overeenkomst schriftelijk annuleren onder de hierna in dit artikel genoemde voorwaarden.
2. Indien Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, is Opdrachtgever Opdrachtnemer van rechtswege 
een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd (hierna te noemen: 
Annuleringsvergoeding). De annuleringsvergoeding is gelijk aan het uurtarief zoals benoemd in Artikel 6 lid 1 
vermenigvuldigd met de werkelijk besteedde uren door Opdrachtnemer ten behoeve van de Overeenkomst, 
vermeerderd met de gemaakte additionele kosten voor de Overeenkomst, onder aftrek van reeds betaalde 
bedragen inzake de Overeenkomst door Opdrachtgever. De werkelijk besteedde uren en additionele kosten 
worden bepaald op het moment van ontvangst van de annuleringsbrief. Onder additionele kosten wordt verstaan:
alle door Opdrachtnemer reeds voor de opzegging gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij 
niet meer kan annuleren (bijvoorbeeld de kosten van het inschakelen van derden).


Artikel 9 - Opzegging, verzuim en ontbinding
1. Tenzij het gaat om een Overeenkomst voor bepaalde tijd, kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te allen 
tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Bij een 
Overeenkomst voor bepaalde tijd bestaat dit recht alleen voor Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7:408 
BW (een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf).
2. Indien Opdrachtgever heeft opgezegd op grond van lid 1 van dit artikel, heeft Opdrachtnemer vanwege het 
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever alsmede 
recht op vergoeding van additionele kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten gevolge van de 
vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, bijvoorbeeld de kosten met betrekking tot het inschakelen 
van derden.
3. Indien Opdrachtnemer heeft opgezegd op grond van lid 1 van dit artikel, zal Opdrachtnemer medewerken 
aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging
ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij opzegging in 
alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, 
waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte 
werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden 
voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening 
gebracht.
4. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de 
Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te 
schorten, totdat nakoming voldoende zeker is gesteld;
en/of
- de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden; een en ander onverminderd Opdrachtnemers andere rechten onder welke 
Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zulks zonder dat Opdrachtnemer tot enige 
schadevergoeding is gehouden.
5 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van 
Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd alle Overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, 
tenzij Opdrachtgever of diens curator of bewindvoerder zich tegenover Opdrachtnemer op haar schriftelijk 
verzoek binnen redelijke tijd bereid verklaart de betreffende Overeenkomst(en) gestand te doen, in welk 
geval Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende 
Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
6 In geval zich een gebeurtenis voordoet als in (i) lid 4 of (ii) lid 5 van dit artikel zijn respectievelijk (i) alle 
vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever uit de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle 
vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.


Artikel 10 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 
nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de 
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die 
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden 
ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij Opdrachtnemer of 
zijn toeleveranciers, waaronder ziekte en of krapte op de arbeidsmarkt, en/of problemen bij het eigen of door 
derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van 
overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort en heeft Opdrachtgever geen recht 
op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht 
hebben.
3. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze Overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
4. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze Overeenkomst aan 
Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan 
Opdrachtnemer.


Artikel 11 - Intellectueel eigendom
1. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van de) 
Diensten.
2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede 
begrepen programma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, (model)contracten en andere 
geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling 
van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze Diensten uitdrukkelijk (en schriftelijk 
vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan 
derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht de 
schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen 
het doel van de Overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorafgaande 
van overeenkomstige toepassing.
3 Opdrachtnemer verklaart dat naar zijn beste weten de Diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende 
intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op 
dergelijke rechten, kan Opdrachtnemer zo nodig de desbetreffende Diensten vervangen of wijzigen, dan wel de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te 
ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van 
een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten. In geval van een dergelijke 
aanspraak is alleen Opdrachtnemer bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of 
tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. 
Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden 
verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer zijn medewerking verlenen.
5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in het bijzonder vrijwaren voor alle schade die Opdrachtnemer zou kunnen 
lijden als gevolg van een gestelde inbreuk door Opdrachtnemer op intellectuele eigendomsrechten van een 
derde, indien Opdrachtnemer die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, 
geschriften of voorwerpen of anderszins die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
Overeenkomst zijn verstrekt.


Artikel 12 - Vertrouwelijkheid
1. Het is zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer verboden, hetzij gedurende de onderhavige Overeenkomst,
hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke 
voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die partijen ter beschikking is gesteld dan 
wel in een andere vorm te harer kennis is gekomen, een en ander in de ruimste zin des woords.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van 
de informatie.


Artikel 13 - Overname personeel
Het is Opdrachtgever niet toegestaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtnemer alsmede 
gedurende één jaar na beëindiging daarvan personen die zijdens Opdrachtnemer betrokken zijn of betrokken zijn 
geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen of met deze personen over de indiensttreding te 
onderhandelen, anders dan in overleg met Opdrachtnemer.


Artikel 14 - Boetebeding
1. In geval van overtreding van het bepaald in de artikelen 12 en 13 verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
een terstond en zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 
5.000,= per overtreding, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om in plaats van deze boete 
vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming.
2. Betaling van de in dit artikel genoemde boete ontslaat Opdrachtgever niet van de in de artikelen 12 en 13 
opgenomen verplichtingen.


Artikel 15 - Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen 7 dagen na 
constatering van het gebrek en in alle gevallen binnen 6 maanden, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te 
worden gemaakt, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen. In dit schrijven staan minimaal de aard van 
de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
2. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid 
indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en 
zij Opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
3. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een dienst en voorts niet jegens 
Opdrachtnemer in verzuim is, heeft Opdrachtnemer de keus de niet deugdelijk gebleken diensten alsnog 
deugdelijk te (laten) uitvoeren, (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde 
bedrag te crediteren dan wel Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de 
overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is 
Opdrachtnemer terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en heet Opdrachtgever geen recht op verdere 
(schade)vergoeding noch recht op opzegging dan wel ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 16 - Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is in geval van niet-deugdelijk gebleken Diensten tot geen verdere (vergoedings-)verplichtingen 
gehouden dan bepaald in artikel 15 ("Klachten"). Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, 
voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, is uitgesloten.
2. In ieder geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het 
aan Opdrachtnemer betaalde voorschot (reeds gefactureerd honorarium), zulks met als maximum bij 
Overeenkomsten die langer duren dan een half jaar, het bedrag dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
verschuldigd is over een periode van zes maanden. In alle gevallen geldt een maximum van EUR 5.000,= per 
schadeveroorzakend feit. Daarbij wordt één en dezelfde Dienst respectievelijk resultaat van die Dienst 
(bijvoorbeeld een adviesrapport) als één schadeveroorzakend feit gezien, ongeacht de vraag in hoeveel gevallen 
Opdrachtgever van die Dienst respectievelijk dat resultaat gebruik heeft gemaakt.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is 
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele nalatigheden of fouten van derden, behoudens voor zover de 
Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer in redelijkheid niet tot een keuze van een derde had kunnen komen.
5. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare vergissing 
maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze 
vergissing bij Opdrachtnemer te melden, is Opdrachtnemer voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet 
aansprakelijk, behoudens voorzover de schade ook zou zijn ontstaan wanneer Opdrachtnemer de vergissing 
aanstonds zou hebben gemeld.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door 
Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een 
rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als 
bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet 
herroepen.
7. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever 
Opdrachtnemer vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de 
uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer en zal hij Opdrachtnemer alle schade, waaronder 
begrepen (juridische) adviseurskosten vergoeden die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 17 - Vervaltermijn
1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden 
van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door 
Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs 
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde 
rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de levering van de Diensten.
2. In geen geval rust op Opdrachtnemer een schadevergoedingsverplichting na 2 jaar na levering van de Diensten.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende 
verbintenissen van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen bij voorkeur worden behandeld door mediation.
3. Indien één van de partijen niet voor mediation wenst te kiezen of indien mediation niet tot een oplossing leidt, 
zullen geschillen, voorzover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter 
te Maastricht, met dien verstande dat Opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de 
Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen 
kennis te nemen

 

bottom of page